කාටත් හොරෙන් අනුලා පූජා හමු වීමට යයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී තුලින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය හැමොගේම ආදරය, ප්‍රතිචාර මත ගලාගෙන යනවා.ඉතිං විහාරා නිවසේ නැති…

සාප්ව මේසීර් සිරකරගෙන සිටින බව බහාර් පිරල්ට කියයි

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.ඉතිං ඉන්පසු…

බන්ධනාගාරය තුළදී නාගයා රෙෂිලාට දෂ්ඨ කිරීමේන් ඇය මියයයි

සිරස ටීවී තුලින් සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යයේ හොඳම කොටස් කිහිපය තමයි මේ වෙද්දි විකාශනය වන්නේ.ඉතිං මේ…

මේසීර් සාප්ව මරයිද?

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.ඉතිං මේ…

විහාරා ගැන ඉස්කෝල මහත්තයාගේ මල්ලීට සැකයක්

සිරස ටීවී තුලින් සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යයේ හොඳම කොටස් කිහිපය තමයි මේ වෙද්දි විකාශනය වන්නේ.ඉස්කොල් මහත්තයා…

සාප් සොයා පැමිණි මෙසීර් නිවසේ සිටින බහාර්ට සහ දරුවන් දෙදෙනාට අනතුරක් සිදු කරයිද?

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා. ඔන්න…

නිර්වාන් සියළු ඇත්ත හෙළි කරයිද?

සිරස ටීවී තුලින් සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යයේ හොඳම කොටස් කිහිපය තමයි මේ වෙද්දි විකාශනය වන්නේ. මේ…

සාප්ව සොයා මේසීර් පැමිණෙයි

සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රි හතයි තිහට විකාශනය වන නිසා ටෙලිනාට්‍ය ගොඩක් දෙනාගේ ආදරේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ගලාගෙන යනවා.. ඉතිං මේ…

නිර්වාන් විහාරා සමඟින් තනිව කතා කරමින් සිටිනවා ඉස්කෝල මහත්තයා දකි

සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9 සිරස ටීවී තුලින් විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය ඉතා හොද ප්‍රතිචාර මැද ගලාගෙන යනවා. මේ වෙද්දි මේ ටෙලි…