රූමා හා විරාත් ලෙවෙට්ගේ පැමිණීමෙන් පුදුම වෙයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ලෙවෙන්ට් විරාත් හමුවීමට ක්ලබ් එක වෙතපැමිණෙනවා.ආරක්ෂකයා සමඟ කතා…

විවාහය තීන්දු වන සත්‍යා

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.උදෑසන අම්මා වෙත පැමිණෙන සත්‍යා ගෙන්…

අසනීප වන රූමා

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.හල්දුල්ගේ මරණයෙන් පසු සෙනාම් හෝටලයේ වැඩ බැලීමට යනවා.මේ…

විරාත්ගේ මුද්ද අම්මා හට හමුවෙයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සෙනාම් මැඩම් ගැන හන්ඩේ කුරායිගෙන් විමසනවා.රුමා සමඟ කතා…

සෙහෙර්ගේ වැඩ නිසා අසරණ වන මෙහෙමට්

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍යයේ පසුගිය සති කීපයේ සිදු වුයේ මෙසෙයි.උදෑසන නිවසින් එළියට පැමිණෙන විරාත් හට ලාරාව මුණ…

ජාන්සුගේ උදව්වට ආ රූමා

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සෙහෙර් වෙත පැමිණෙන මෙහෙමට් තමා විවාහ වීමට අකමැති…

රූමාගේ මුද්ද නැවත ඇයට ලැබේවිද

සතියේ සෑම දිනකම රාත්‍රි 9.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රුමා ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.කෝපයෙන් සිටින විරාත් හට කුරායි සියලු…