මාධවී පැනයයි

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.අසනීප වී සිටින බාබු බැලීමට යෙනුකි…

බාබු බැලීමට ආ යෙනුකි

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ශිවා බාබු බැලීමට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඔහුට සත්‍යා…

මෙරිල් ඇමති වෙත ආ රයිනි

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.රාත්‍රියේදි සත්‍යා දුකින් සිටින අම්මා වෙත යනවා.ගොස් තාත්තා ගැන පවසමින් හිත…

වීරවර්ණ හට හමුවන යහළුවා

සතිය දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලිකතාවකි.තාත්තා සමඟ කතා කරන සත්‍යා…

යහළුකමට ද්‍රෝහි වන යෙනුකි

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට විකාශය වන කාගේත් සිත් සොරාගත් ආදරනීය කතාවකි.පසුගිය සති කීපයේ සිදුවූ දේ විමසා…

මෙරිල් ඇමතිගේ උත්සහය අසාර්ථක වීම

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වෙනවා.සත්‍යා සමඟ වීරවර්ණ අම්මාගේ පියානෝ එක විකිණීමට සුදානම් වනවා.එහිදි…

ශිවා හට ආරාධනාවක් ලැබේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30 හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය සියලු දෙනා අතර ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.වාඩියේ පිරිසගේ උද්ඝෝෂනය කඩාකප්පල් වූ නිසා…

සත්‍යාගේ අකමැත්තෙන් විවාහය සිදුවේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ අයුරින් ගලාගෙන ප්‍රේක්ෂක හදවත් දිනාගනිමින් විකාශය වන ටෙලි නාට්‍යකි.අසනීප වී…

සත්‍යා ගැන ශිවාගේ පියා දැනගනීවිද

හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ඉතාම ජනප්‍රියත්වයේ ඇති ටෙලි නාට්‍යකි.සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 8.30 ට විකාශය වනවා.වැල්ලේ සිටින…