ශිවාගේ බලාපොරොත්තු ඉටුවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.තමාව මනමාලයෙක් බැලීමට පැමිණෙන බවත් තමා…

කැතරින් ශිවාව අමතක කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ලවෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍යමේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සැම්සන් හමුවන මෙරිල් ඇමතිතුමා තමා හට ලක්ෂ 25ක්…

වීරවර්ණ මීළඟට කුමක් කරාවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.මෙරිල් ඇමතිගේ ගොලයෙක් රයිනි කුමක් හෝ…

තෝමස් හට රැකියාව නැතිවේවිද

රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වනවා.ජේරාජ් සත්‍යා සමඟ බොට්ටු බත් රැගෙන යාමට…

වීරවර්ණ බේරාගැනීමට හැකිවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරලට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සත්‍යාව මැරයන්ගෙන් බේරාගැනීමට සතුටු සිති ශිවා…

ශිවා හට සත්‍යා බේරාගැනීම හැකිවේවිද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයිටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.ශිවා කල්පනා කරමින් සිටිනවා.එතැනට පැමිණෙන බාබු ශිවා…

තාත්තා වෙනුවෙන් සටන් වදින සත්‍යා

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.පසුගිය සති කීපයේ සිදු වූ…

ශිවා හා කැතරින්ව දකින සත්‍යා කුමක් කරාවිද

සතිය දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලිකතාවකි.හිරේට යන වීරවර්ණ මහතා හට…

සත්‍යා හට ශිවාට උදව්කිරීමට හැකිවේවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට හිරු නාලිකාවේ විකාශය වන රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය ගලා යන්නේ මෙසේයි.තමා සමඟ තරහා වී සිටින යෙනුකිව යහළුකරවා ගැනීමට සත්‍යා…