පූජාව බලන්න ලොයිඩ් සහ විශාකා පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී තුලින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය හැමොගේම හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා..ජයරත්නව සොයා හදිසියේම…

නිර්වාන් ඉස්කෝල මහතත්යාගේ හිත දිනා ගනි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී තුලින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය හැමොගේම හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා..ඉතිං මේ වේද්දී…

නැවත කොත්මලේට පැමිණෙන විහාරාව නිර්වාන් සොයා ගනී

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී තුලින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය හැමොගේම හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා..ඉතිං ඔන්න මේ…

තම නිවසට පැමිණෙන කුරුළු යළිත් කොත්මලේ බලා පිටත් වෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී තුලින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය හැමොගේම හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.මේ වෙද්දී විහාරා…

කාටත් හොරෙන් අනුලා පූජා හමු වීමට යයි

සෑම සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී තුලින් රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය හැමොගේම ආදරය, ප්‍රතිචාර මත ගලාගෙන යනවා.ඉතිං විහාරා නිවසේ නැති…

බන්ධනාගාරය තුළදී නාගයා රෙෂිලාට දෂ්ඨ කිරීමේන් ඇය මියයයි

සිරස ටීවී තුලින් සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යයේ හොඳම කොටස් කිහිපය තමයි මේ වෙද්දි විකාශනය වන්නේ.ඉතිං මේ…

විහාරා ගැන ඉස්කෝල මහත්තයාගේ මල්ලීට සැකයක්

සිරස ටීවී තුලින් සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යයේ හොඳම කොටස් කිහිපය තමයි මේ වෙද්දි විකාශනය වන්නේ.ඉස්කොල් මහත්තයා…

නිර්වාන් සියළු ඇත්ත හෙළි කරයිද?

සිරස ටීවී තුලින් සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 9 ට විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යයේ හොඳම කොටස් කිහිපය තමයි මේ වෙද්දි විකාශනය වන්නේ. මේ…

නිර්වාන් විහාරා සමඟින් තනිව කතා කරමින් සිටිනවා ඉස්කෝල මහත්තයා දකි

සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9 සිරස ටීවී තුලින් විකාශනය වන නිල පබළු ටෙලි නාට්‍යය ඉතා හොද ප්‍රතිචාර මැද ගලාගෙන යනවා. මේ වෙද්දි මේ ටෙලි…