බිංදු මුදලාලි සරා සොයා වාඩියට පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය සියලු ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා අවසන්..පසුගිය සතිය වල නාට්‍ය මෙසේ ගලා ගියා.ගීතිකා හට කුමක්…

කවඩියා මීළඟ ගීතිකා හට කුමක් කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.පාඨලිගේ අම්මා තාත්තා සමඟ පාඨලි හට යෝජනාවක් ආ…

කවඩියාගේ පොල්ලෙලි ව්‍යාපාරය හරියාවිද

  සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරායෝ ටෙලිනාට්‍ය ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයෙ ඇති ටෙලි නාට්‍යකි.කසිප්පු වලට වස දමා ඇති නිසා කැකුළාව සරා අල්ලා…

සරා කැකුළාට කුමක් කරාවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය කා අතරත් ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වනවා.තාත්තා අසනීපෙන් කියා ආරංචි වන සරා කවඩියා සමඟ…

කුකුළා මුදලාලි හට පොලිස් ආරක්ෂාව ලැබෙයිද

මේ දින වල ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාෂය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මෙසේ ගලාගෙන යනවා.මාංචු දමා සිටි සරා පොලිසියෙන් පැන ගන්නවා.කඩය අසලට මාලන් සහ ජානු පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඔහු…

සරාට කුමක් වේවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය මෙසේ ගලා යනවා.පන්සලේ දානේ හොරකම් කළ දරුවන් දෙදෙනා සමඟ පොඩි හාමුදුරුවන් රාළහාමි නිවසට පැමිණෙනවා.ඉන්පසු ඔවුන් අත තිබු පාර්සලයක් නිවසින්…

සරා කුකුළා මුදලාලි හට කුමක් කරාවිද

ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ මේ දින වල විකශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වනවා. මේ දින වල සිදුවන්නේ කුමක්ද කියා අප සොයා…

ගජමෑන් සංගීත භාණ්ඩ වලට කුමක් කරාවිද

රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මෙසේ ගලාගෙන යනවා.මේ අතර මාස්ටර්ගේ කලායතනයට මාලන් පැමිණෙනවා.සරා කවඩියා සහ සුද්දා කඩයට ඇවිත් ඔවුන්ට එළවළු නොදුන්…

සරා හට ගමේ අය එළවළු දේවිද

මේ දින වල විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර මැද ගලා ගෙන යනවා.මේය ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ රාත්‍රි 9.30ට විකාශය වනවා.සරා කවඩියා සහ…

කුකුළා මුදලාලිගේ සැලසුම කුමක් වේවිද

මේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයට පත්ව ඇති ටෙලි නාට්‍යකි.මේ දින වල ටෙලි නාට්‍ය මෙසේ ගලාගෙන යනවා.පන්සලට…