සරා බිංදුසිරි හට කුමක් කරාවිද

නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල කාගේත් අතර ජනප්‍රිය ටෙලි නාට්‍යකි.සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවෙ මේ දින වල විකාශය වනවා.රත්නේ සරාගේ පොල්ලෙලි ව්‍යාපාරය…

දේශපාලනයට එන ජානු

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.සරා හා කවඩියා ඔවුන්ගේ අළුත් පොල්ලෙලි කපන මැෂින් එකද…

සරාගේ අළුත් ව්‍යාපාරය

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල ගලා යන්නේ මෙසේයි.සරා හා යහළුවන් හට පොල්ලෙලි ව්‍යාපාරයට පොල්ලෙලි ගත් බඩා…

රසිකා මාලන් ආදරය මෙතැනින් නවතීද

සතියේ දින වල රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල ගලා යන්නේ මෙසේයි.පාඨලි රාත්‍රියේදි අඩමින් සිටිනවා.එතැනට පැමිණෙන අංජලි ඇය එසේ සිටින්නේ…

මාලන් හට සරා උදව් කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.සරා තමා සමඟ කතා නොකරනදේට හේතුව දැනගැනීමට පාඨලී වාඩියට…

සරා බැලීමට ආ පාඨලී

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලිනාට්‍ය පසුගිය දිනවල මෙසේ ගලා ගියා.රසිකා සොයා ජයන්ත නැවත පැමිණෙනවා.ඔහු දකින රසිකා නැවත ඔහුට යන…

සරා හා යහළුවන් හට දියුණු වීමට හැකිවේවිද

සතියේ දිනව රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලා යනවා.පාඨලී බැලීමට මනමාලයෙක් එන බව පාඨලීගේ අම්මා ඇයට පවසනවා.කලායතනය…

බිංදු මුදලාලි සරා සොයා වාඩියට පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය සියලු ප්‍රේක්ෂක ආදරය දිනා අවසන්..පසුගිය සතිය වල නාට්‍ය මෙසේ ගලා ගියා.ගීතිකා හට කුමක්…

කවඩියා මීළඟ ගීතිකා හට කුමක් කරාවිද

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.30ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරයෝ ටෙලි නාට්‍ය මේ දින වල මෙසේ ගලාගෙන යනවා.පාඨලිගේ අම්මා තාත්තා සමඟ පාඨලි හට යෝජනාවක් ආ…

කවඩියාගේ පොල්ලෙලි ව්‍යාපාරය හරියාවිද

  සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 9.00ට ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාවේ විකාශය වන නාඩගම්කාරායෝ ටෙලිනාට්‍ය ඉතාමත් ජනප්‍රියත්වයෙ ඇති ටෙලි නාට්‍යකි.කසිප්පු වලට වස දමා ඇති නිසා කැකුළාව සරා අල්ලා…