බහාර් ඇය සහ අරිෆ් අතර තිබු සම්බන්ධය නවතා දමයි

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා. සෙයිඩා…

සාප් සහ අරිෆ් නැවත පැටලෙයි

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා..ඉතිං බහාර්ව…

හිරෙන් නිදහස් වුන අරිෆ් බහාර්ව හමුවන්නට පැමිණෙයි

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.. මේ…

බහාර් දරු දෙදෙනා සමඟින් ඇගේ අම්මාගේ නිවසට පැමිණෙයි

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.. ඉතිං…

මේසීර් බහාර්ට සහ පිරල්ට විවාහ යෝජනාවක් ගෙනෙයි

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා..ඔය අතරේ…

සාප්ව මේසීර් සිරකරගෙන සිටින බව බහාර් පිරල්ට කියයි

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.ඉතිං ඉන්පසු…

මේසීර් සාප්ව මරයිද?

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා.ඉතිං මේ…

සාප් සොයා පැමිණි මෙසීර් නිවසේ සිටින බහාර්ට සහ දරුවන් දෙදෙනාට අනතුරක් සිදු කරයිද?

සතියේ දින පහේම සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී හතයි තිහට විකාශනය කෙරෙන කිසා ටෙලි නාට්‍යය කාගේත් ආදරයක් සමඟින් හොඳ ප්‍රතිචාර ලබමින් ඉදිරියට ගලාගෙන යනවා. ඔන්න…

සාප්ව සොයා මේසීර් පැමිණෙයි

සිරස ටීවී නාලිකාව ඔස්සේ සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රි හතයි තිහට විකාශනය වන නිසා ටෙලිනාට්‍ය ගොඩක් දෙනාගේ ආදරේ හොඳ ප්‍රතිචාර මත ගලාගෙන යනවා.. ඉතිං මේ…

සාප් නැති වූ කාලය තුළ සිදුවූ සියල්ල ගැන සාප් බහාර් සමඟින් පවසයි

සෑම සතියේ දින පහේම රාත්‍රී 7.30ට සිරස ටීවී තුලින් විකාශනය වන කිසා ටෙලිනාට්‍ය මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනාගේ ආදරය, ප්‍රතිචාර මත හොඳින් ගලාගෙන යනවා.. ඉතිං මේ…