රයිසින් ස්ටාර්ස් වේදිකාවට පැමිණ සමාධි අගස්ති ඉදිරියේ ගීතයක් ගායනා කරයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවෙ ඊෂා සිය ගායනාව…

රයිසින් ස්ටාර්ස් තරඟය අතරතුර යළි රෙහානා සහ කව්‍යා පැටෙලෙයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා. එළියට වී රෙහානා කවුරුන්…

ඊෂා ගැන බොරු කියා දැමු විඩියෝව බොරුවක් බව ඔප්පු වෙයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ අලී සහ උඳුල්…

ඊෂාව අනතුරට ලක් කරන්නට හැදුවේ කවුරුන් විසින්ද?

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ ඊෂා රේහානා සමඟින්…

අගස්ති ඊෂාව හමුවී ඇයට ඊළඟ තරඟ වටයට සුබ පතයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ විශාල් නිවසේ නැති…

උඳුල් විශාල්ව ආච්චි අම්මාට මුණ ගස්වයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ ඊෂා තරඟයේ ඉදි…

ඊෂා ගැන බොරු විඩියෝවක් දැමු පුද්ගලයාව අගස්ති සොයා ගනිද?

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ ඊෂාගේ පෙම්වතා බව…

සමාධි අගස්තිගේ විවාහයට සුබ පතයි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ ඊෂා සමඟින් රයිසින්…

පිය සෙනෙහස

සතියේ දින පහේම රාත්‍රි 8.30ට රැල්ල වෙරළට ආදරෙයි ටෙලි නාට්‍ය හිරු නාලිකාවේ විකාශය වේ.වීරවර්ණගේ නිවසට පොලිසිය පැමිනෙනවා.පොලිසිය ඉදිරියට පැමිනෙන මේරි ගෙන් පොලිසිය වීරවර්ණ ගැන විමසනවා.මහත්තයා…

වේදිකාවේදී කාව්‍යා නිසා ලැජ්ජවට පත් වු වින්ඩි

සතියේ දින පහේම හිරු ටීවි නාළිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී 8.30ට විකාශනය වන දිවිතුරා ටෙලිනාට්‍ය ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ඉතා හොඳ ප්‍රතිචාර මත ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා. මේ වේලාවේ රයිසින් ස්ටාර්ස්…