ලිහිණි සිටිනා තැන ගැන හෝඩුවාවක් රදීෂ්ට ලැබෙයිද?

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ අමීෂා සමඟින් දෙව්මි…

අනුහස් යළි බොන්නේ නැති බවට අක්ෂාට පොරොන්දු වෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ පසුදින අනුහස්ගේ නිවසට…

ලිහිණි නිසා රදීෂ් රට හැර යයිද?

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.පැත්තකට වී කල්පනා කරමින් සිටින…

අනුහස්ගේ මානසික තත්තවය දැක දෙව්මි දුක් වෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.අක්ෂාගේ අසනීප තත්ත්වය ගැන ඕනෑවටත්…

ආනන්දව හමුවන්නට අමීෂා ඩිලාන් සමඟින් යයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ සියළු ප්‍රශ්න විසඳීමෙන්…

අවන්ත නිර්දෝෂි බව ආනන්දට ඔප්පු වෙයි

මේ වේලාවේ අවන්ත ව හමුවී අවන්ත නිර්දෝෂි බව ඔප්පු වීමත් සමඟ ඔහු ඔහු ගැනම ලැජ්ජාවෙන් මෙන් දෙව්මිට මුහුණ දීමට නොහැකිව නිවසට පැමිණෙන ආනන්ද, දෙව්මි දෙස…

අවන්ත ආනන්දට ටිෂාව මුණ ගස්වයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ අවන්ත ඔහුගේ නිර්දෝෂිභාවය…

අනුහස් බීලා ඇවිත් පවනි සමඟින් අක්ෂා ගැන කතා කරයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ උදේනිගේ නිවසට අක්ෂාගේ…

අනුහස් ඩොක්ටර්ව හමවුන්නට තනිව පැමිණෙයි

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.මේ වේලාවේ අක්ෂා නැතිව ඩොක්ටර්ව…

අක්ෂාව රෝහල් ගත කරයිද?

සෑම සතියේ දින පහේම දෙරණ නාලිකාව ඔස්සේ රාත්‍රී අටයි තිහට විකාශනය වන දෙවෙනි ඉනිම ටෙලිනාට්‍ය ‍ප්‍රරේක්ෂකයන්ගේ හොඳ ප්‍රතිචාරත් සමඟින් ගලාගෙන යනවා.ඔෆිස් එකේ අනුහස් පැත්තකට වී…